STATUT

Statut fundacji „ PRZESTRZEŃ”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Fundacja „PRZESTRZEŃ” zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Fundacja została ustanowiona przez Małgorzatę Sienkiewicz zwaną dalej Fundatorką, aktem notarialnym z dnia 30.12.2013r., spisanym przed notariuszem Piotrem Niemotko w Kancelarii Notarialnej w Białymstoku, przy ulicy Lipowej numer 32 lok. 101

§ 2.

1. Siedzibą Fundacji jest Wasilków.

2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3.

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 4.

1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5.

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale i tytuły honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 6

Celem Fundacji jest prowadzenie wielokierunkowych działań w zakresie kultury i sztuki oraz wspieranie kreatywnych inicjatyw artystycznych ze szczególnym uwzględnieniem Województwa Podlaskiego.

§ 7

Fundacja realizuje cele statutowe poprzez:

a) organizowanie, finansowanie i wspieranie działań twórczości zawodowej i amatorskiej w obrębie kultury i sztuki,

b) kreatywne wykorzystywanie innowacyjnych partnerstw integrujących społeczeństwo wokół wartości kulturalnych,

c) kształtowanie postawy świadomego odbiorcy kultury i sztuki oraz przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze,

d) promowanie twórców i wartościowych dokonań twórczych w zakresie szeroko rozumianej sztuki,

e) skupianie wokół idei Fundacji szerokiego kręgu twórców oraz przedstawicieli sfery m.in. kultury, oświaty i edukacji, nauki oraz mediów,

f) edukacja artystyczna i inna dzieci, młodzieży szkolnej i akademickiej oraz osób dorosłych,

g) organizowanie m.in. imprez kulturalnych, festiwali, przeglądów, przedstawień, występów, wystaw, wernisaży i innych form prezentacji twórczości i aktywności dzieci, młodzieży i dorosłych,

h) prowadzenie kursów, szkoleń, warsztatów i innych form nauczania,

i) krzewienie postaw tolerancyjnych i działalności integracyjnej,

j) tworzenie ogólnodostępnej bazy informacyjnej oraz bazy materiałów dotyczących działalności Fundacji,

k) upowszechnianie idei integracji europejskiej, obywatelstwa europejskiego oraz różnorodności międzykulturowej,

l) promocja i organizacja wolontariatu,

ł) tworzenie funduszu stypendialnego dla osób wyróżniających się aktywnością społeczno – kulturalną oraz osób szczególnie uzdolnionych,

§ 8

1. Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi dla osiągnięcia celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wspierania organizacyjnego oraz częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia, a także pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

2. Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków.

III. MAJĄTEK FUNDACJI

§ 9

1. Na realizację celów wybranych przez Fundację Fundatorka przeznacza kwotę pieniężną w wysokości 1000,00 złotych (jeden tysiąc złotych), która stanowić będzie fundusz założycielski.

2. Na majątek Fundacji poza funduszem założycielskim składać się będzie również mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

3. Środki na realizację celów fundacji i pokrycie kosztów działalności pochodzą z:

a) darowizn, składek, spadków, zapisów,

b) dotacji i subwencji oraz konkursów grantowych,

c) dotacji z programów, projektów i konkursów Unii Europejskiej, organizacji międzynarodowych, ambasad, fundacji i stowarzyszeń oraz innych jednostek, organów i przedstawicielstw polskich i międzynarodowych,

d) dochodów z ruchomości, nieruchomości i innych praw majątkowych,

e) zbiórek i innych imprez publicznych,

f) odsetek i depozytów bankowych,

4. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie Polskiej (PLN) oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

§ 10

O ile ofiarodawcy nie określili celu, wpływy pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację każdego z celów statutowych Fundacji.

IV. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 11

1. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

2. Fundacja może po uprzedniej zmianie Statutu, podjąć decyzję o prowadzeniu działalności gospodarczej.

V. WŁADZE FUNDACJI

§ 12

Władzami Fundacji są:

a. Fundator,

b. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

FUNDATOR

§ 13

Do uprawnień Fundatora należą:

a. wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,

b. ustanowienie dokumentów programowych,

c. powołanie lub odwołanie członków Zarządu,

ZARZĄD FUNDACJI § 14 1. Zarząd jest powoływany przez Fundatorkę. 2. Zarząd Fundacji składa się z 3 – 5 członków powoływanych przez Fundatorkę na dwuletnią kadencję. 3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez dowolną ilość kadencji. 4. Fundatorka wybiera ze składu Zarządu Prezesa i Wiceprezesa. 5. W skład Zarządu z mocy Statutu może wejść Fundatorka. W razie jej rezygnacji z członkostwa w Zarządzie, Fundatorka powołuje inną osobę na swoje miejsce. 6. Zarząd Fundacji w całości może być odwołany przez Fundatorkę przed upływem kadencji, w drodze zarządzenia. 7. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, ubezwłasnowolnienia, zrzeczenia się mandatu, zakończenia kadencji oraz odwołania przez Fundatorkę.

§15

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz, a w szczególności:

a) opracowuje plany pracy Fundacji,

b) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,

c) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,

d) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,

e) prowadzi politykę kadrową, w tym ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenia,

f) podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji,

g) występuje z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji,

2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym dla ważności uchwały konieczna jest obecność Prezesa lub Wiceprezesa.

3. Zarząd Fundacji odbywa posiedzenia w zależności od potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał

§16

1. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji.

2. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub pobierać wynagrodzenia na podstawie innej umowy cywilnoprawnej.

3. Wynagrodzenie Członków Zarządu określa Fundator.

4.Warunki pracy i płacy pozostałych pracowników Fundacji i osób współpracujących z nią na podstawie umów cywilnoprawnych określa Zarząd.

VI. SPOSÓB REPREZENTACJI

§ 17

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych, składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18

Zmian w Statucie dokonuje Zarząd Fundacji.

§ 19

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.

3. W sprawach połączenia z inną fundacją właściwy jest Zarząd Fundacji.

§ 20

1. Fundacja może być zlikwidowana w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub po wyczerpaniu środków finansowych, bądź na skutek decyzji podjętej przez Zarząd Fundacji.

2. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przekazane na rzecz działających w Rzeczypospolitej innych fundacji lub organizacji pozarządowych o zbliżonych celach statutowych.

§ 21

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy

ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach

(Dz. U. z 1991r. Nr 46, poz. 203, z późn. zm.).

Wasilków 07.03.2014r.